Over de partners van het fonds

Greenpeace is een onafhankelijke en internationale organisatie van milieuactivisten, met afdelingen in meer dan 50 landen. Samen met miljoenen geëngageerde burgers komt Greenpeace op voor een groene, vreedzame planeet en roept het overheden en bedrijven ter verantwoording, al bijna 50 jaar. Greenpeace opereert 100% onafhankelijk en werkt daarom zonder overheidssubsidies of giften van bedrijven.

Greenpeace richtte het Fonds Gezonde Lucht op, met behulp van financiële middelen uit door de rechter opgelegde dwangsommen die de Vlaamse overheid moet betalen omwille van het niet respecteren van de EU wetgeving betreffende de overschrijding van de Europese normen voor stikstofdioxide (NO2).

Be Planet is een Belgische stichting van openbaar nut, opgericht in 2015 door de drie milieufederaties: Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, la Fédération Inter-Environnement Wallonie en Bral, de stadsbeweging voor Brussel.

Be Planet heeft als missie om een boost te geven aan de ecologische transitie door positieve en tastbare oplossingen, op touw gezet door burgers en verenigingen, te ondersteunen en begeleiden.  Oplossingen die een breed spectrum van thema’s bestrijken, bijvoorbeeld biodiversiteit, circulaire economie, mobiliteit, energie en voedsel.  Be Planet realiseert haar missie door het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen lokale overheden, bedrijven en andere organisaties. 

Be Planet staat in voor het beheer van het fonds.  Dit houdt concreet in dat Be Planet het fonds administratief beheert, de projectoproep van A tot Z organiseert, begeleidende infosessies voor de projectdragers organiseert en de ondersteunde projecten inhoudelijk en administratief opvolgt.

Daarnaast is er een stuurgroep bestaande uit een vertegenwoordiger van Greenpeace en een vertegenwoordiger van Be Planet. De stuurgroep verzekert de goede werking van het fonds, het evalueren van het beheer van het fonds en het bijsturen waar nodig zodat de beschikbare fondsen zo optimaal mogelijk worden gebruikt.

Over het Fonds Gezonde Lucht

Greenpeace spande een rechtszaak aan om de Vlaamse overheid aan te manen Europese gezondheidsnormen voor luchtvervuiling na te leven. De rechter gaf de organisatie gelijk. 

Omdat de overheid het vonnis uit 2018 nog altijd niet respecteert, moet ze nu een grote som dwangsommen aan Greenpeace betalen, zoals opgelegd door de rechter. 

De organisatie wil dit geld van de overheid inzetten om de strijd voor gezonde lucht een extra duw in de rug te geven. Ze doet dat onder andere door het Fonds Gezonde Lucht in het leven te roepen.

De milieuorganisatie voert al jaren publieke campagnes die pleiten voor een overgang naar een gezondere mobiliteit die ook helpt de klimaatcrisis aan te pakken. Zo organiseerde Greenpeace in 2018 samen met ouders en kinderen een grootschalige meting van luchtvervuiling in meer dan 200 scholen in het land. Dit was ook de aanleiding van een opzienbarende Pano-reportage op de VRT. Greenpeace publiceert rapporten die oplossingen aandragen, voert actie en ijvert voor betere alternatieven voor de auto.

Particulieren actief binnen een collectieve organisatie en verenigingen krijgen de kans om financiering aan te vragen voor projecten die bijdragen aan gezondere lucht. 

Greenpeace gelooft in de kracht van mensen. Samen zijn we in staat tot grote daden. Het ondersteunen van burgers die zich inzetten voor een groene en duurzame wereld, zit in het dna van Greenpeace. Als de overheid onze gezondheid onvoldoende beschermt, steken we als burger een tandje bij.

Meer info vind je bij ‘projectoproep’.

Over de rechtszaak

Greenpeace voert al sinds 2017 campagne voor gezonde lucht. De start van deze campagne was de publicatie van een rapport over de gezondheidsimpact van luchtvervuiling door stikstofdioxide. Greenpeace stelde ook de Vlaamse en Waalse overheid in gebreke voor falend luchtkwaliteitsbeleid. 

Die rechtszaak kent nu een einde. Greenpeace kreeg gelijk in de rechtbank van eerste aanleg, de beslagrechtbank en nu ook het hof van beroep. Zolang een doeltreffend luchtkwaliteitsplan uitblijft, ontvangt de organisatie een dwangsom van 1000€ per dag.

Luchtvervuiling maakt mensen ziek en zorgt elk jaar ook voor duizenden vroegtijdige overlijdens. Alle Vlamingen, en in het bijzonder de meest kwetsbare, zullen door deze uitspraak sneller gezondere lucht kunnen inademen. Het hof van beroep bevestigt het belang van Europese regels die de gezondheid van ons allen moeten beschermen. 

Het auto- en vrachtverkeer over de weg is de grootste uitstoter van stikstofdioxide in onze lucht.

Een ambitieuzer actieplan van de Vlaamse overheid zal helpen de transitie naar een gezonde mobiliteit en leefbare buurten te versnellen.

Luchtvervuiling maakt mensen ziek en zorgt elk jaar ook voor duizenden vroegtijdige overlijdens. Alle Vlamingen, en in het bijzonder de meest kwetsbare, zullen door deze uitspraak sneller gezondere lucht kunnen inademen. Het hof van beroep bevestigt het belang van Europese regels die de gezondheid van ons allen moeten beschermen. 

Het auto- en vrachtverkeer over de weg is de grootste uitstoter van stikstofdioxide in onze lucht.

Een ambitieuzer actieplan van de Vlaamse overheid zal helpen de transitie naar een gezonde mobiliteit en leefbare buurten te versnellen.

Over de projectoproep

De eerste projectoproep van het Fonds Gezonde Lucht is gelanceerd op 13 september 2022 en loopt tot 1 december 12u00 2022.

De eerste projectoproep is gericht aan twee categorieën organisaties

Categorie A: oproep gericht aan initiatieven gedragen door kleinere organisaties zoals feitelijke verenigingen (bijvoorbeeld buurtcomités en oudercomités) of naar gevestigde organisaties (zie categorie B) met kleinere projecten. Steun aan de projecten: 5.000 € tot 10.000 € per project.

Categorie B: oproep gericht aan initiatieven gedragen door gevestigde organisaties zoals vzw’s, coöperaties, scholen en andere stichtingen. Steun aan de projecten: 10.000 € tot 25.000 € per project.

Lees het reglement na om na te gaan of jouw organisatie in aanmerking komt voor de projectoproep.

Individuele burgers kunnen niet deelnemen aan de projectoproep.

We gaan op zoek naar lokale projecten, ideeën, initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit en een gezonde leefomgeving in Vlaanderen. 

Thema’s die in aanmerking komen zijn onder andere: luchtvervuiling, groene buurten, duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid, duurzame verwarming, citizen science, innovatie & technologie.

Denk aan projecten zoals mensen stimuleren om op de fiets te springen of aan autodelen te doen, sensibiliseringsacties over een duurzame verplaatsing naar school, een ludieke actie om mensen te sensibiliseren over de negatieve gezondheidsimpact van slechte luchtkwaliteit, een actie voor een groene en gezonde buurt, …

Voor deze eerste projectoproep stelt het Fonds Gezonde Lucht een totaalbudget van 250.000 € ter beschikking. De projectoproep richt zich naar 2 categorieën organisaties. Per categorie is een minimum en maximum bedrag aan steun vastgelegd:

Categorie A: oproep gericht aan initiatieven gedragen door kleinere organisaties zoals feitelijke verenigingen (bijvoorbeeld buurtcomités en oudercomités) of naar gevestigde organisaties (zie categorie B) met kleinere projecten. Steun aan de projecten: 5.000 € tot 10.000 € per project.

Categorie B: oproep gericht aan initiatieven gedragen door gevestigde organisaties zoals vzw’s, coöperaties, scholen en andere stichtingen. Steun aan de projecten: 10.000 € tot 25.000 € per project.

Het project moet uitgevoerd worden in Vlaanderen.

In het menu ‘projectoproep’ kan je meer informatie vinden, alsook het reglement en kandidaatsdossier downloaden. Alle dossiers worden ingediend via Wetransfer op het adres info@fondsgezondelucht.be

Cofinanciering is mogelijk en wordt gestimuleerd op voorwaarde dat er geen sprake is van dubbele financiering.

De ontvankelijkheidsanalyse van de ingediende projecten gebeurt op basis van onderstaande voorwaarden. Je kan deze in detail nalezen in het reglement van de projectoproep.

– Het statuut van de deelnemer
– Het grondgebied waarop het project gerealiseerd wordt
– Voor feitelijke verenigingen; minimum 3 personen moeten de verklaring invullen en ondertekenen en hun domicilie in België hebben
– Voor vzw’s en coöperatieve vennootschappen, de hoofdzetel moet in België zijn
– Het thema waarop het project zich focust 
– Het dossier moet ingediend worden voor 1 december 2022 12u00
– Het dossier moet volledig zijn
– Geen enkele individuele steun wordt toegekend

De beoordeling van de jury gebeurt op basis van de volgende criteria. Je kan deze in detail nalezen in het reglement.

– Positieve impact op  betere luchtkwaliteit en gezonde leefomgeving in Vlaanderen (50/100)
– Participatie en partnerschap (30/100)
– Diversiteit en inclusieve aanpak (10/100) 
– Haalbaarheid en continuïteit van het project (10/100)

Indien jouw project geselecteerd werd door de jury, wordt er een subsidieovereenkomst met Be Planet afgesloten. Na ondertekening van deze overeenkomst, wordt een 1ste schijf van 85% uitbetaald.  Een jaar na de uitbetaling van de 1ste schijf, vragen we een activiteitenrapport en financieel verslag met uitgavebewijzen op.  Indien deze documenten gevalideerd worden, wordt de 2de en laatste schijf van 15% uitbetaald.

We organiseren drie infosessies om jou zo goed mogelijk op weg te helpen met je projectaanvraag.   Tijdens de infosessies lichten we de projectoproep in detail toe en beantwoorden we al je vragen. 

Tijdens infosessie 2 en 3 komen bovendien een aantal inspirerende cases aan bod en is er de gelegenheid om van gedachten te wisselen met andere geïnteresseerde projectdragers tijdens een informeel netwerkmoment. Niet te missen.

– Infosessie 1 – dinsdag 4 oktober – 20u – 21u30 – online

– Infosessie 2 – maandag 17 oktober – 19u – 21u30 – Hal 5 Leuven

– Infosessie 3 – donderdag 17 november – 19u – 21u30 – EcoHuis Antwerpen

Deelname aan de infosessies is gratis maar inschrijven is verplicht en kan hier.

Mocht je toch nog met vragen zitten of moeite hebben met het vervolledigen van je projectaanvraag, dan helpen we je graag verder! Contacteer ons gerust via info@fondsgezondelucht.be

Stuur jouw vraag en contactgegevens naar info@fondsgezondelucht.be en we nemen zo snel mogelijk contact met jou op.