Over de partners van het fonds

Greenpeace is een onafhankelijke en internationale organisatie van milieuactivisten, met afdelingen in meer dan 50 landen. Samen met miljoenen geëngageerde burgers komt Greenpeace op voor een groene, vreedzame planeet en roept het overheden en bedrijven ter verantwoording, al bijna 50 jaar. Greenpeace opereert 100% onafhankelijk en werkt daarom zonder overheidssubsidies of giften van bedrijven.

Greenpeace richtte het Fonds Gezonde Lucht op, met behulp van financiële middelen uit door de rechter opgelegde dwangsommen die de Vlaamse overheid moet betalen omwille van het niet respecteren van de EU wetgeving betreffende de overschrijding van de Europese normen voor stikstofdioxide (NO2).

Be Planet is een Belgische stichting van openbaar nut, opgericht in 2015 door de drie milieufederaties: Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, la Fédération Inter-Environnement Wallonie en Bral, de stadsbeweging voor Brussel.

Be Planet heeft als missie om een boost te geven aan de ecologische transitie door positieve en tastbare oplossingen, op touw gezet door burgers en verenigingen, te ondersteunen en begeleiden.  Oplossingen die een breed spectrum van thema’s bestrijken, bijvoorbeeld biodiversiteit, circulaire economie, mobiliteit, energie en voedsel.  Be Planet realiseert haar missie door het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen lokale overheden, bedrijven en andere organisaties. 

Be Planet staat in voor het beheer van het fonds.  Dit houdt concreet in dat Be Planet het fonds administratief beheert, de projectoproep van A tot Z organiseert, begeleidende workshops voor de projectdragers organiseert en de ondersteunde projecten inhoudelijk en administratief opvolgt.

Daarnaast is er een stuurgroep bestaande uit een vertegenwoordiger van Greenpeace, een vertegenwoordiger van Be Planet en een externe expert rond het thema luchtkwaliteit en een gezonde leefomgeving. De stuurgroep verzekert de goede werking van het fonds, het evalueren van het beheer van het fonds en het bijsturen waar nodig zodat de beschikbare fondsen zo optimaal mogelijk worden gebruikt.

Over het Fonds Gezonde Lucht

Greenpeace spande een rechtszaak aan om de Vlaamse overheid aan te manen Europese gezondheidsnormen voor luchtvervuiling na te leven. De rechter gaf de organisatie gelijk. 

Omdat de overheid het vonnis uit 2018 nog altijd niet respecteert, zal ze bij een bevestiging van dat vonnis door het hof van beroep een grote som dwangsommen aan Greenpeace moeten betalen, zoals opgelegd door de rechter. 

De organisatie wil dit geld van de overheid inzetten om de strijd voor gezonde lucht een extra duw in de rug te geven. Ze doet dat onder andere door het Fonds Gezonde Lucht in het leven te roepen.

De milieuorganisatie voert al jaren publieke campagnes die pleiten voor een overgang naar een gezondere mobiliteit die ook helpt de klimaatcrisis aan te pakken. Zo organiseerde Greenpeace in 2018 samen met ouders en kinderen een grootschalige meting van luchtvervuiling in meer dan 200 scholen in het land. Dit was ook de aanleiding van een opzienbarende Pano-reportage op de VRT. Greenpeace publiceert rapporten die oplossingen aandragen, voert actie en ijvert voor betere alternatieven voor de auto.

Particulieren actief binnen een collectieve organisatie en verenigingen krijgen de kans om financiering aan te vragen voor projecten die bijdragen aan gezondere lucht. 

Greenpeace gelooft in de kracht van mensen. Samen zijn we in staat tot grote daden. Het ondersteunen van burgers die zich inzetten voor een groene en duurzame wereld, zit in het dna van Greenpeace. Als de overheid onze gezondheid onvoldoende beschermt, steken we als burger een tandje bij.

Meer info vind je bij ‘projectoproep’.

Over de rechtszaak

Greenpeace voert al sinds 2017 campagne voor gezonde lucht. De start van deze campagne was de publicatie van een rapport over de gezondheidsimpact van luchtvervuiling door stikstofdioxide. Greenpeace stelde ook de Vlaamse en Waalse overheid in gebreke voor falend luchtkwaliteitsbeleid. 

Die rechtszaak kent nu een einde. Greenpeace kreeg gelijk in de rechtbank van eerste aanleg, de beslagrechtbank en nu ook het hof van beroep. Zolang een doeltreffend luchtkwaliteitsplan uitblijft, ontvangt de organisatie een dwangsom van 1000€ per dag.

Luchtvervuiling maakt mensen ziek en zorgt elk jaar ook voor duizenden vroegtijdige overlijdens. Alle Vlamingen, en in het bijzonder de meest kwetsbaren, zullen door deze uitspraak sneller gezondere lucht kunnen inademen. Het Hof van Beroep bevestigt het belang van Europese regels die de gezondheid van ons allen moeten beschermen. 

Het auto- en vrachtverkeer over de weg is de grootste uitstoter van stikstofdioxide in onze lucht.

Een ambitieuzer actieplan van de Vlaamse overheid zal helpen de transitie naar een gezonde mobiliteit en leefbare buurten te versnellen.

Luchtvervuiling maakt mensen ziek en zorgt elk jaar ook voor duizenden vroegtijdige overlijdens. Alle Vlamingen, en in het bijzonder de meest kwetsbaren, zullen door deze uitspraak sneller gezondere lucht kunnen inademen. Het hof van beroep bevestigt het belang van Europese regels die de gezondheid van ons allen moeten beschermen. 

Het auto- en vrachtverkeer over de weg is de grootste uitstoter van stikstofdioxide in onze lucht.

Een ambitieuzer actieplan van de Vlaamse overheid zal helpen de transitie naar een gezonde mobiliteit en leefbare buurten te versnellen.

Over de projectoproep

Eens het fonds opgericht is, zal de projectoproep gelanceerd worden. De exacte datum zal bepaald worden in functie van het verdere verloop van de rechtszaak. Om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes kan je je inschrijven op de nieuwsbrief.

De oproep is gericht aan twee categorieën organisaties: 

  1. Een oproep gericht aan initiatieven gedragen door kleinere organisaties zoals feitelijke verenigingen, buurtcomités, oudercomités, …
  2. Oproep gericht aan initiatieven gedragen door meer gevestigde organisaties zoals vzw’s, coöperaties, scholen en andere stichtingen

We gaan op zoek naar lokale projecten, ideeën, initiatieven die een positieve bijdrage leveren tot de luchtkwaliteit en een gezonde leefomgeving in Vlaanderen.  Denk aan projecten zoals mensen stimuleren om de fiets op te springen of aan carsharing te doen, sensibiliseringsacties over een duurzame verplaatsing naar school, een ludieke actie om mensen te sensibiliseren over de negatieve gezondheidsimpact van slechte luchtkwaliteit, …

De totale som die in het fonds zal zitten hangt af van het verdere verloop van de rechtszaak.  Dit bedrag zal gekend zijn bij de lancering van de oproep.  Per categorie is er een bedrag vastgelegd: 

  • Type 1: 5.000 € tot 10.000 € per project
  • Type 2: 10.000 € tot 20.000 € per project

Het project moet uitgevoerd worden in Vlaanderen.

Via deze website zal het mogelijk zijn om het kandidaatsdossier en het reglement te downloaden.  Alle dossiers worden ingediend via Wetransfer op het adres info@fondsgezondelucht.be

Dit is mogelijk. Ook indien jouw project reeds ondersteund wordt via een ander kanaal, maak je kans op financiering van het fonds.

Deze zullen bekend zijn van zodra de oproep gelanceerd wordt.

Deze zullen bekend zijn van zodra de oproep gelanceerd wordt.

Indien jouw project geselecteerd werd door de jury, wordt er een subsidieovereenkomst met Be Planet afgesloten. Na ondertekening van deze overeenkomst, wordt een 1ste schijf van 85% uitbetaald.  Een jaar na de uitbetaling van de 1ste schijf, vragen we een activiteitenrapport en financieel verslag met uitgavebewijzen op.  Indien deze documenten gevalideerd worden, wordt de 2de en laatste schijf van 15% uitbetaald.

Een digitale workshop zal verschillende keren georganiseerd worden om jou zo goed mogelijk op weg te helpen.   

De workshop bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Informatief : toelichten van het fonds en de volledige procedure van de projectoproep.
  • Participatief : een collectief denkproces op basis van de ‘world café-methode’ dat kan leiden tot ideeën die geschikt zijn voor een deelname aan de oproep.
  • Netwerk : doorheen de workshop krijgen de aanwezigen de kans om elkaar te leren kennen, ideeën en kennis uit te wisselen en synergieën te creëren.
  • Begeleiding: Deze workshop is voornamelijk bedoeld voor organisaties die weinig tot geen ervaring hebben met het invullen van dossiers. De projectdragers worden begeleid in het opstellen van hun dossier en krijgen de kans om vragen te stellen.

De workshops worden een tweetal maanden  voor de lancering van de projectoproep georganiseerd.

Stuur jouw vraag en contactgegevens naar info@fondsgezondelucht.be en we nemen zo snel mogelijk contact met jou op.